San Jyu ichi no Kata

(Le Kata 31)

- 1 Ichi
- 2 Ni
- 3 San
- 4 Shi
- 5 Go
- 6 Roku
- 7 Sichi
- 8 Hachi
- 9 Kyu
- 10 Jyu
- 11 Jyu Ichi
- 12 Jyu Ni
- 13 Jyu San
- 14 Jyu Shi
- 15 Jyu Go
- 16 Jyu Roku
- 17 Jyu Sichi
- 18 Jyu Hachi
- 19 Jyu Kyu
- 20 Ni Jyu
- 21 Ni Jyu Ichi
- 22 Ni Jyu Ni
- 23 Ni Jyu San
- 24 Ni Jyu Shi
- 25 Ni Jyu Go
- 26 Ni Jyu Roku
- 27 Ni Jyu Sichi
- 28 Ni Jyu Hachi
- 29 Ni Jyu Kyu
- 30 San Jyu
- 31 San Jyu ichi